garym ga‧rym

 1. Päsgelçilik üçin giň we uzyn edilip gazylýan çukur.

  • Ol metjinden gaýdandan soň, uly garymdaky düýeleri synlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýokary öýüň ýeňsesinde daşyna garym gazylyp çalmar edilen düýe agyly görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Nazar baýyň öýlerini, düýe garymlaryny bizin aldygymyz bolar -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Öz ýakýan oduňa özüň bişersiň, öz gazan garymyňa özüň düşersiň. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Garymyň içi bir suwdan dolup, işlemek mümkin bolmady. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Silos etmek, galla gömmek we ş. m. üçin gazylan çukur.

  • Giň garymlarda ekilen limonlary görkezdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Silos etmek üçin ýärite taýýarlanyp goýlan garymlar göz öňüme gelýärdi.

garymyn gazmak

Öňünde alajyn etmek, çäresini görmek, öňüni almak.


Duş gelýän formalary
 • garyma
 • garymda
 • garymdaky
 • garymlar
 • garymlara
 • garymlarda
 • garymlardaky
 • garymlardan
 • garymlary
 • garymlaryna
 • garymlaryndan
 • garymlaryny
 • garymlarynyň
 • garymlaryň
 • garymly
 • garymy
 • garymynda
 • garymyndaky
 • garymyndan
 • garymyň
 • garymyňa