gary ga‧ry

 1. Goýun, geçi we ş. m. mallaryň dyzy bilen toýnagynyň aralygy, injik.

  • Guýrugy küle, erinlek köpek Meleguşuň ýanynda garysyny ýassanyp, güne meýmiräp ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Atyň ahyrynyň bärsinde iki garysyny ýassanyp ýatan köpek jabjynyp üýrdi-de günbatara tarap ýüzlendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bir syhly yzyna garanjaklaýan Çerkez, möjegiň uzyn-uzyn palanlyny, iň soňunda garysyny ýassanyp galanyny saýgardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 2. Ýarym gulaja barabar ölçeg birligi.

  • Telpek geýip, töwereginden bäş-alty gary bizi aýla. («Görogly» eposy)

garyňa daýanmak

Öz gaýratyňa daýanmak, özüňe gerek işi özüň etmek, her bir zada özüň hötde gelmek.

 • Kakaň hem kakaň welin, öz garyňa daýanmak gerek. («Tokmak» žurnaly)

garyňa galmak

Ýatan ýeriňden çalt turmak, dikelmek.


Duş gelýän formalary
 • gara
 • garady
 • garadyk
 • garadyr
 • garam
 • garamy
 • gary-da
 • garydy
 • garydyrlar
 • garyja
 • garylar
 • garym
 • garyma
 • garymda
 • garymdaky
 • garymy
 • garymyz
 • garymyň
 • garyny
 • garynyň
 • garysy
 • garysyna
 • garysyny
 • garysynyň
 • garyň
 • garyňa
 • garyňda
 • garyňy
 • garyňyza