garramak gar‧ra‧mak işlik

Garry bolmak, ýaşyň körelişmek.

 • Aýna alty aýda, belki, alty ýyllyk garrandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Dünýäni görmän, obamyzda garradyk. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Dogrusy, köpüsi her ýyl planda bellenip, hyýal bilen garrady. («Tokmak» žurnaly)

 • Ol ýolbars örän garrapdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • At garrar, meýdan garramaz, ýigit garrar, heňňam garramaz. (nakyl)

 • Toýa garramak ýok. (nakyl)

gazygynda garrasyn

Öýlenen ýigidiň gelin bilen baky ýaşamagy arzuw edilip, gelin edinen ene-atalara gutlag manysynda aýdylýan aňlatma.


Duş gelýän formalary
 • garrady
 • garradygyça
 • garradyk
 • garradykça
 • garradylar
 • garradym
 • garradyň
 • garrajakdym
 • garraly
 • garram
 • garrama
 • garramadyk
 • garramadym
 • garramaga
 • garramagam
 • garramagy
 • garramagymyza
 • garramagyna
 • garramagyny
 • garramagynyň
 • garramagyň
 • garramagyňa
 • garramajak
 • garramak
 • garramaklyga
 • garramaklygy
 • garramaklyk
 • garramaly
 • garraman
 • garramandy
 • garramarsyň
 • garramaz
 • garramaýan
 • garramaýandygyndan
 • garramaýar
 • garran
 • garrana
 • garranam
 • garranda
 • garrandygyna
 • garrandyr
 • garranlaryndan
 • garranlygy
 • garransoň
 • garranyň
 • garranyňda
 • garrap
 • garrapdy
 • garrapdyr
 • garrapdyryn
 • garrapdyrys
 • garrapsyň
 • garrapsyňyz
 • garrar
 • garrardan
 • garrardy
 • garrarsyň
 • garrasa
 • garrasa-da
 • garrasaň
 • garrasyn
 • garraýan
 • garraýança
 • garraýançamy
 • garraýar
 • garraýardy
 • garraýarlar
 • garraýarys