garpyz gar‧pyz

Botanika Kädiler maşgalasyndan bolan bossan ekini we onuň ullakan togala süýji hasyly.

 • Bu garpyzyň içi köz ýaly eken. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Süýnmek, togalak garpyzlar çaknyşyp ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Men şu ýyl gumda ürgün çäganiň hem üstüne düme garpyz ekjekdirin. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Olaryň ýüzi garpyzyň paçagy ýaly ýylmanak görünýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Garpyz çigidi bilen gowurgany tapsa-da edil palaw ýaly görýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Bir elde iki garpyz tutdurmaz. (nakyl)

aýakly garpyz

Pes boýly, togalak adam, garynlak çaklaň adam.


Duş gelýän formalary
 • garpyza
 • garpyzam
 • garpyzda
 • garpyzdan
 • garpyzlar
 • garpyzlara
 • garpyzlary
 • garpyzlarynyň
 • garpyzlaryň
 • garpyzlaryňdan
 • garpyzly
 • garpyzlyk
 • garpyzmyş
 • garpyzy
 • garpyzymy
 • garpyzyny
 • garpyzynyň
 • garpyzyň
 • garpyzyňam