garagörnüm

Garasyny görmek mümkin bolan aralyk, uzaklyk.

  • Onuň garagörnüm ýerde jöw-jöwläp durmakdan başga edýän işi ýok. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Durdy hem Goşa obasyndan bolup, Artyklardan garagörnüm ýokarda oturuýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • garagörnümde
  • garagörnümden
  • garagörnümdäki
  • garagörnüme
  • garagörnümlikde