garaşmak işlik

Biriniň ýa bir zadyň geler wagty bolýança sagynmak, durmak, göz dikmek.

 • Men Aşyra garaşýaryn. Ol saňa sabyrsyzlyk bilen garaşýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Eziz bir salym garaşandan soň, olara sorag berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sen onuň görýän çäresine garaşma-da kyn ýagdaýdan baş çykarmagy öwren. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol, soraga-da garaşman, öz akylynyň ýetişine görä, düşündirip başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • garaşaly
 • garaşalyň
 • garaşamok
 • garaşan
 • garaşanam
 • garaşandan
 • garaşandygyny
 • garaşandyklaryndan
 • garaşandyklaryny
 • garaşandyr
 • garaşanlaryň
 • garaşanok
 • garaşansoň
 • garaşanym
 • garaşanymdan
 • garaşanyndan
 • garaşanyny
 • garaşanyň
 • garaşar
 • garaşardy
 • garaşardyk
 • garaşardylar
 • garaşardym
 • garaşarlar
 • garaşarsyň
 • garaşaryn
 • garaşarys
 • garaşarysmy
 • garaşaý
 • garaşaýmak
 • garaşaýmaly
 • garaşaýsaň
 • garaşaýsaňam
 • garaşaýyn
 • garaşdy
 • garaşdy-da
 • garaşdyk
 • garaşdylar
 • garaşdylarmy
 • garaşdym
 • garaşgyn
 • garaşjagy
 • garaşjak
 • garaşjakdy
 • garaşjakdygyny
 • garaşjakdyklaryny
 • garaşjakdym
 • garaşlary
 • garaşlarynda
 • garaşlygy
 • garaşma
 • garaşma-da
 • garaşmady
 • garaşmadyk
 • garaşmadylar
 • garaşmadyň
 • garaşmaga
 • garaşmaga-da
 • garaşmagy
 • garaşmagyna
 • garaşmagynda
 • garaşmagyny
 • garaşmagyň
 • garaşmajagy
 • garaşmajak
 • garaşmajakdygymyzy
 • garaşmak
 • garaşmakdan
 • garaşmakdyr
 • garaşmaklary
 • garaşmaklaryna
 • garaşmaklaryny
 • garaşmaklyga
 • garaşmaklygyň
 • garaşmaklyk
 • garaşmakçy
 • garaşmalar
 • garaşmalara
 • garaşmalarda
 • garaşmalary
 • garaşmalaryna
 • garaşmalarynyň
 • garaşmalaryň
 • garaşmaly
 • garaşmalydy
 • garaşmalydygy
 • garaşmalydygymy
 • garaşmalydygyny
 • garaşmalydygynyň
 • garaşmalydyr
 • garaşman
 • garaşmandy
 • garaşmandyk
 • garaşmandyklaryna
 • garaşmandylar
 • garaşmandym
 • garaşmandyrlar
 • garaşmany
 • garaşmanym
 • garaşmanyň
 • garaşmarsyňyz
 • garaşmasam
 • garaşmasaň
 • garaşmasyn
 • garaşmasyna
 • garaşmasynlar
 • garaşmasyny
 • garaşmasynyň
 • garaşmaz
 • garaşmazdan
 • garaşmazlyga
 • garaşmazlyk
 • garaşmazymyz
 • garaşmaýan
 • garaşmaýandygyny
 • garaşmaýandygyňy
 • garaşmaýandyklaryna
 • garaşmaýandyr
 • garaşmaýanlygyndan
 • garaşmaýar
 • garaşmaýardy
 • garaşmaýardylar
 • garaşmaýardym
 • garaşmaýarlar
 • garaşmaýaryn
 • garaşmaň
 • garaşsa
 • garaşsa-da
 • garaşsagam
 • garaşsak-da
 • garaşsam
 • garaşsam-da
 • garaşsana
 • garaşsaň
 • garaşsyn
 • garaşybam
 • garaşyp
 • garaşypdy
 • garaşypdyk
 • garaşypdylar
 • garaşypdym
 • garaşypdyr
 • garaşypdyr-da
 • garaşypdyrlar
 • garaşypdyryn
 • garaşyplar
 • garaşyň
 • garaşýan
 • garaşýan-da
 • garaşýana
 • garaşýanam
 • garaşýandygy
 • garaşýandygyna
 • garaşýandygyny
 • garaşýandyklaryna
 • garaşýandyklaryndan
 • garaşýandyklaryny
 • garaşýandyr
 • garaşýandyrlar
 • garaşýanlar
 • garaşýanlara
 • garaşýanlaryny
 • garaşýanlaryň
 • garaşýanlygy
 • garaşýanlygym
 • garaşýanlygymyzy
 • garaşýanlygyny
 • garaşýany
 • garaşýanym
 • garaşýanymy
 • garaşýanyna
 • garaşýanyndan
 • garaşýanyny
 • garaşýanyň
 • garaşýanyňy
 • garaşýar
 • garaşýardy
 • garaşýardyk
 • garaşýardylar
 • garaşýardym
 • garaşýarka
 • garaşýarlar
 • garaşýarmy
 • garaşýarsyň
 • garaşýarsyňyz
 • garaşýaryn
 • garaşýarys