garaşly sypat

 1. Birine banka bolan, öz erkli däl, bir zatdan asyly bolan başga bagly.

  • Şol wagtlarda adamlar tebigata bütinleý garaşly bolupdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Bir edara, gurama tabyn bolan.


Duş gelýän formalary
 • garaşlydy
 • garaşlydygy
 • garaşlydygyna
 • garaşlydygyny
 • garaşlydyk
 • garaşlydylar
 • garaşlydyr
 • garaşlydyrlar
 • garaşlylara
 • garaşlylyga
 • garaşlylygy
 • garaşlylygydyr
 • garaşlylygyna
 • garaşlylygynda
 • garaşlylygyndan
 • garaşlylygyny
 • garaşlylygynyň
 • garaşlylygyň
 • garaşlylyk
 • garaşlylykda
 • garaşlylykdan
 • garaşlylykdyr
 • garaşlyny
 • garaşlynyň