garşylykly sypat

  1. Biri-birine garşy bolan, biri-birini inkär edýän.

    • Garşylykly pikir.

  2. Iki taraply bolýan, iki taraplaýyn ýüze çykýan.

    • Garşylykly tüpeň atyldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • garşylykla
  • garşylyklydygyny
  • garşylyklydyr
  • garşylyklydyrlar