gapaklamak ga‧pak‧la‧mak işlik

 1. Agzyna gapak ýapmak bilen agzyny berkitmek.

  • Gazanyň agzyny gapaklamak.

 2. Dutaryň gapagyny oturtmak.

  • Ussa dutary gapaklapdyr, indi perdelerini geýdirýär.

 3. Ýagyş ýagandan soň ekilen ýerin ýüzünde gapak emele gelmek.

  • Ýeriň ýüzi gapaklanda, ony owratmaly. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Her gezekki ýumşatmakly giň maksady haşal otlaryň gögerip çykmagy we ýeriň gapaklamagy bilen kesgitlenilýär. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)


Duş gelýän formalary
 • gapaklady
 • gapaklama
 • gapaklamagy
 • gapaklamak
 • gapaklamasynyň
 • gapaklan
 • gapaklanda
 • gapaklap
 • gapaklapdyr
 • gapaklar
 • gapaklardan
 • gapaklary
 • gapaklaryna
 • gapaklaryny
 • gapaklaýar