gap-gara gap-ga‧ra

Çendenaşa gara, juda gara, şar-gara.

  • Onuň gap-gara bolan kellesinde diňe dişleri agaryp görünýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ata-eneleri harmanlarda, orakda bolany üçin, hossarsyz galan şol çagalar gap-gara bolupdyrlar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)