gap gap

[ga:p]

 1. Içine her hili zat salynýan halta, çuwal we ş. m. zatlar.

  • Onuň bilinden sallanýan gapda alty okly nagan bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Nahar we suwuk zatlar guýulýan gazan, bedre, jam we ş. m. predmetler.

  • Bir ýandan egsilip başlady gaplar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Olaryň öňlerinde dürli nahar gaplary üýşüp durdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 3. Zat salmak üçin ýörite ýasalan guty.

  • Podpolkownik papiros gabyny açyp, komandiriň öňünde goýdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gap - gabym, gabyň.

bir gap gurçuk

19 gram gurçuk tohumy.

 • Näçe gap gurçuk tutduň? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • gaba
 • gabady
 • gabadyk
 • gaby
 • gaby-da
 • gabydyr
 • gabym
 • gabymy
 • gabyn
 • gabyna
 • gabynda
 • gabyndaky
 • gabyndan
 • gabyny
 • gabynyň
 • gabyň
 • gabyňy
 • gapda
 • gapdaky
 • gapdan
 • gapdy
 • gapdym
 • gapdyr
 • gapja
 • gaplar
 • gaplara
 • gaplaram
 • gaplarda
 • gaplardaky
 • gaplardan
 • gaplardy
 • gaplardyr
 • gaplary
 • gaplary-da
 • gaplarymyzy
 • gaplaryna
 • gaplarynda
 • gaplaryndaky
 • gaplaryndan
 • gaplaryny
 • gaplarynyň
 • gaplaryň
 • gaplaryňy
 • gaplaryňyzy
 • gaply
 • gaplyk
 • gaplysy
 • gapsyz
 • gapsyzlyk