gant gant

Şugundyryň we gamşyň aýratyn sortundan alynýan ýokumly, ak, süýji önüm, şeker.

 • Bir ýaglyk gandy hem Altynyň gapdalynda ýaglygy bilen ýaýradyp goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Tatýana çaý guýup, gandy süýşürip, Myhmanlara içgin hödür edýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gant - gandym, gandyň.


Duş gelýän formalary
 • ganda
 • gandady
 • gandy
 • gandym
 • gandyma
 • gandymdan
 • gandymdyr
 • gandymy
 • gandymyň
 • gandyna
 • gandynam
 • gandyndan
 • gandyny
 • gandynyň
 • gandyň
 • gandyňam
 • gantda
 • gantdan
 • gantdy
 • gantdyr
 • gantlar
 • gantlardan
 • gantlary
 • gantlaryň
 • gantly
 • gantlyk