gansyz gan‧syz sypat

[ga:nsyz]

  1. Gany az, az ganly.

  2. Ölüm-ýitimsiz, gan döküşilmän.

    • «Göreş gansyz gutarmaz» diýlen söz çyn boldy. (K. Işanow, Watan üçin)


Duş gelýän formalary
  • gansyzam
  • gansyzlyk