gam gam at

seret gaýgy

 • Meniň gamym, aladam özüme ýetik. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Emma welin ýene-de Orazgülüň derdi, gamy özüne ýetikdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

gama batmak

Bir zat barada gaýgylanmak, bir zadyň pikirini çekmek.

 • Ýene-de Ýegorjyk birden gama batdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

gamyny iýmek (etmek)

Bir zadyň öňünden ugruna çykmak, aladasyny etmek.

 • Eklenç gamyny etmän, ýaltalygy söýýänler, işe barman, biderek ýatmaklykdan el çekiň! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gama
 • gamam
 • gamda
 • gamdan
 • gamdyr
 • gamlar
 • gamlardan
 • gamlary
 • gamlaryny
 • gamlarynyň
 • gamlaryň
 • gamly
 • gamlydy
 • gamlylyk
 • gamsyz
 • gamsyzlygyna
 • gamsyzlygyň
 • gamsyzlyk
 • gamy
 • gamydy
 • gamydyr
 • gamym
 • gamymy
 • gamyn
 • gamyna
 • gamynda
 • gamyndady
 • gamyndaky
 • gamyndan
 • gamyny
 • gamynyň
 • gamyň
 • gamyňa
 • gamyňy
 • gamça