galmak gal‧mak 1 işlik

 1. Ýokary turmak, ýerinden turmak, dikelmek.

  • Ol ýerinden galyp, gazap bilen gygyrdy-da onuň sözüni kesdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Barha ýokarlanmak, ýokary göterilmek, beýgelmek.

  • Ertesi, Gün guşluga galanda, daňylgy köpek çyňsap başlaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Öňküsinden köpelmek, artmak, ösmek, ýokarlanmak.

  • Bahasy galmak.

 4. Derejesi ýokarlanmak.

  • Ýaz aýlarynda derýanyň suwy barha galýar.

galmak gal‧mak 2 işlik

 1. Ýaryşda we ş. m. beýlekilerden soň gelmek, beýlekilerden yzda bolmak, ýeňilmek.

 2. Ýetişip bilmezlik zerarly gitjek ýerine gidip, ugrap bilmezlik.

  • Otludan galmak.

 3. Gitmekligiňi goýbolsun etmek.

  • Komandirowkadan galmak.

 4. Ýatdan çykarylyp galdyrylmak, alynman gaýdylmak.

  • Ýaňky myhmanlaryň düwünçegi galypdyr.

 5. Bar bolmak, bolmagyny dowam etdirmek.

  • Il içinde galan ýarag ulaglary hem alyp gelmäge buýruk berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Gutarylman taşlanmak, gutarylman goýulmak.

  • Galan işe gar ýagar. (nakyl)

 7. Kömekçi işlik funksiýasynda gelip, aşakdaky ýaly ulanylýar: a) Ysnyşyp gelýän işlikleriniň manylary bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Haýran galmak, geň galmak, habarsyz galmak, işsiz galmak;.

 8. B) Ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň bolup gutaranyny aňladýar.

  • Duýman galmak, öwrenip galmak, bilmän galmak, görüp galmak.


Duş gelýän formalary
 • galaly
 • galalyň
 • galam
 • galamok
 • galan
 • galana
 • galanam
 • galanda
 • galandan
 • galandy
 • galandygy
 • galandygymy
 • galandygymyzy
 • galandygyna
 • galandygyndan
 • galandygyny
 • galandygynyň
 • galandygyňa
 • galandygyňy
 • galandyk
 • galandyklaryna
 • galandyklaryny
 • galandyr
 • galanlar
 • galanlara
 • galanlaram
 • galanlardan
 • galanlary
 • galanlarym
 • galanlarymyz
 • galanlarymyň
 • galanlaryna
 • galanlarynda
 • galanlaryndan
 • galanlaryny
 • galanlarynyň
 • galanlaryň
 • galanlaryňy
 • galanlygy
 • galanlyk
 • galanmy
 • galanmyş
 • galanok
 • galanokdy
 • galansoň
 • galany
 • galanym
 • galanyma
 • galanymda
 • galanymdan
 • galanymmy
 • galanymy
 • galanymyz
 • galanymyzda
 • galanymyzdan
 • galanymyzy
 • galanyna
 • galanynda
 • galanyndan
 • galanyny
 • galanynyň
 • galanyň
 • galanyňda
 • galanyňdan
 • galanyňmy
 • galanyňy
 • galanyňyzda
 • galanyňyzdan
 • galar
 • galar-da
 • galara
 • galarda
 • galardan
 • galardy
 • galardyk
 • galardylar
 • galardym
 • galardyň
 • galardyňyz
 • galarka
 • galarlar
 • galarly
 • galarlyk
 • galarlykdy
 • galarmy
 • galarmyka
 • galarsyň
 • galarsyňyz
 • galary
 • galaryn
 • galaryna
 • galaryndan
 • galaryny
 • galarys
 • galarça
 • galasy
 • galasym
 • galasyň
 • galaý
 • galaýan
 • galaýdy
 • galaýjak
 • galaýma
 • galaýmaga
 • galaýmagy
 • galaýmagym
 • galaýmagyndan
 • galaýmak
 • galaýmakdan
 • galaýmaly
 • galaýmasam
 • galaýmasaň
 • galaýmasyn
 • galaýmaz
 • galaýsa
 • galaýsalar
 • galaýsam
 • galaýsamy
 • galaýsaň
 • galaýsyn
 • galaýyn
 • galaýyň
 • galdy
 • galdy-da
 • galdygy
 • galdygymyz
 • galdygyça
 • galdyk
 • galdyk-da
 • galdykmy
 • galdylar
 • galdym
 • galdym-da
 • galdymmy
 • galdymy
 • galdyr
 • galdyň
 • galdyň-da
 • galdyňmy
 • galdyňyz
 • galgyn
 • galjagam
 • galjagy
 • galjagyna
 • galjagyndan
 • galjagyny
 • galjagyňy
 • galjak
 • galjakdy
 • galjakdygy
 • galjakdygymy
 • galjakdygymyzy
 • galjakdygyna
 • galjakdygyny
 • galjakdyklaryny
 • galjakdyr
 • galjakdyňyz
 • galjaklar
 • galjaklaryň
 • galjakmy
 • galma
 • galma-da
 • galmady
 • galmadygyna
 • galmadyk
 • galmadylar
 • galmadym
 • galmadymy
 • galmadyňmy
 • galmaga
 • galmaga-da
 • galmagam
 • galmagy
 • galmagydyr
 • galmagym
 • galmagyma
 • galmagymyz
 • galmagymyzdan
 • galmagymyzy
 • galmagymyzyň
 • galmagymyň
 • galmagyn
 • galmagyna
 • galmagynda
 • galmagyndan
 • galmagyny
 • galmagynyň
 • galmagyň
 • galmagyňy
 • galmagyňyz
 • galmagyňyza
 • galmajagy
 • galmajagymyzy
 • galmajagyna
 • galmajagyny
 • galmajak
 • galmajakdy
 • galmajakdygy
 • galmajakdygyna
 • galmajakdygyny
 • galmajakdyklaryny
 • galmak
 • galmakda
 • galmakdan
 • galmakdy
 • galmakdygyny
 • galmakdyr
 • galmaklary
 • galmaklaryna
 • galmaklaryndan
 • galmaklaryny
 • galmaklarynyň
 • galmaklyga
 • galmaklygy
 • galmaklygyna
 • galmaklygyny
 • galmaklygyň
 • galmaklyk
 • galmaklykdyr
 • galmakmy
 • galmakçy
 • galmalam
 • galmalar
 • galmalaryny
 • galmaly
 • galmalydy
 • galmalydygy
 • galmalydygyny
 • galmalydyr
 • galmalydyrlar
 • galmalymy
 • galmalyň
 • galman
 • galmanam
 • galmandan
 • galmandy
 • galmandygy
 • galmandygyna
 • galmandygyny
 • galmandylar
 • galmandym
 • galmandyr
 • galmandyrlar
 • galmanlygy
 • galmanmy
 • galmansoň
 • galmany
 • galmanymy
 • galmanyny
 • galmanyň
 • galmarsyň
 • galmaryn
 • galmarys
 • galmarysmy
 • galmasa
 • galmasa-da
 • galmasalar
 • galmasam
 • galmasaň
 • galmasy
 • galmasyn
 • galmasyna
 • galmasyny
 • galmaz
 • galmazdan
 • galmazdy
 • galmazdym
 • galmazdyr
 • galmazlar
 • galmazlyga
 • galmazlygy
 • galmazlygym
 • galmazlygyna
 • galmazlygyny
 • galmazlygyň
 • galmazlygyňy
 • galmazlyk
 • galmazlykdy
 • galmazmy
 • galmaýan
 • galmaýandygyna
 • galmaýandygyny
 • galmaýanlygy
 • galmaýanlygyny
 • galmaýanyna
 • galmaýar
 • galmaýardy
 • galmaýardylar
 • galmaýarlar
 • galmaýarsyňyzmy
 • galmaýaryn
 • galmaýarys
 • galmaýyn
 • galmaň
 • galmyş
 • galsa
 • galsa-da
 • galsak
 • galsalar
 • galsam
 • galsamam
 • galsaň
 • galsaňam
 • galsaňyz
 • galsyn
 • galsynlar
 • galsynmy
 • galybam
 • galyp
 • galypdy
 • galypdyk
 • galypdylar
 • galypdym
 • galypdyr
 • galypdyr-da
 • galypdyrlar
 • galypdyryn
 • galypdyrys
 • galypdyňyz
 • galyplar
 • galypmy
 • galypsyň
 • galypsyňyz
 • galyň
 • galýan
 • galýan-da
 • galýana
 • galýanam
 • galýandan
 • galýandygy
 • galýandygymy
 • galýandygyna
 • galýandygyndan
 • galýandygyny
 • galýandyklary
 • galýandyklaryny
 • galýandyr
 • galýandyrlar
 • galýanlar
 • galýanlara
 • galýanlardan
 • galýanlary
 • galýanlaryň
 • galýanlygy
 • galýanlygydyr
 • galýanlygyny
 • galýanmy
 • galýany
 • galýanyny
 • galýanynyň
 • galýanyň
 • galýança
 • galýar
 • galýar-da
 • galýardy
 • galýardyk
 • galýardylar
 • galýardym
 • galýarka
 • galýarlar
 • galýarmy
 • galýarmyka
 • galýarsyň
 • galýarsyňyz
 • galýaryn
 • galýarys