galmagal gal‧ma‧gal at

 1. Wagyrdap çykýan gykylyk, wagyrdyly ses.

  • Şol wagt koridoryň aňyrsyndan galmagal eşidildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zadyň üstünde turýan jenjel, dawa, gopgun.

  • Gyzlardan suw soradyk weli, ynha şujagaz gyz galmagal edip, düşübermezmi başymyzdan. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)


Duş gelýän formalary
 • galmagala
 • galmagalam
 • galmagalda
 • galmagaldan
 • galmagaldyr
 • galmagallar
 • galmagallardan
 • galmagallary
 • galmagallaryna
 • galmagallaryny
 • galmagallarynyň
 • galmagallaryň
 • galmagally
 • galmagalsyz
 • galmagalsyzlyk
 • galmagaly
 • galmagalydyr
 • galmagalymyz
 • galmagalyna
 • galmagalyndan
 • galmagalyny
 • galmagalynyň
 • galmagalyň
 • galmagalyňy
 • galmagalyňyz