gabanjaňlyk ga‧ban‧jaň‧lyk

[ga:banjaňlyk]

Gabanjaň häsiýetli, gylykly bolmaklyk, özgelerden gysganyp goraýjylyk.

 • Aýnanyň göwnüne gelen gabanjaňlyk guşy uçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gabanjaňlyk edip ýalňyşýan belki. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 • Oň gabanjaňlygy öňküsinden on esse artypdyr. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gabanjaňlyk - gabanjaňlygy.


Duş gelýän formalary
 • gabanjaňlyga
 • gabanjaňlygy
 • gabanjaňlygy-da
 • gabanjaňlygydy
 • gabanjaňlygynam
 • gabanjaňlygyndan
 • gabanjaňlygynyň
 • gabanjaňlygyň
 • gabanjaňlykda
 • gabanjaňlykdan