gaş gaş 1

[ga:ş]

Göz ortymynyň üstündäki gyýlyp duran gara tüý we şol ýer.

 • Aýsoltanyň gyýma gara gaşlary biraz ýazylypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Aýna ejeşliginiň ýüzüne çiňerilende, onuň ýazylyp ýatan gara gaşlary hyrsyzlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýaý ýaly gara gaş, ok deý kirpikler alaýjaga meňzeýär golaý ýeteni. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Gözüme bolandan gaşyma bolsun. (nakyl)

gaş bejerjek bolup göz çykrmak

Gowusyny etjek bolup bulaşdyrmak, erbet etmek.

gaş çytmak

Bir zada nadyl bolup gaharlanmak maňlaýyňy ýormak.

 • Gaşlary çytylýar gözleri ýanýar aý ýüzünde gahar-gazap öýşüni. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

gaş kakmak

Gaşyny hereket etdirip, göz-gaşyny oýnatmak, yşarat etmek.

gaş tapyşmak

gaşy ýazylmak

Gahary gaçmak, ýüzi açylmak.

 • Garyp enä gözüň aýdyň diýeli, ýazylsyn onuňam çytylan gaşy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gaş gaş 2

[ga:ş]

 1. Ýüzügiň, gül ýakanyň we ş. m. bezeg-şaýlarynyň ýüzüne oturdylýan, berkidilýän gymmatbaha daş.

  • Ýüzügimiň gaşy döwlüpdir.

 2. Eýeriň öň tarpyndaky somalyp duran tommak ýeri.

  • Annagulynyň bolsa bir eli eýeriniň gaşynda.

  • At çapanyňdan-a geçdik, eýeriň gaşyna berk ýapyş. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • gaşa
 • gaşady
 • gaşdan
 • gaşdy
 • gaşlar
 • gaşlary
 • gaşlary-da
 • gaşlarym
 • gaşlarymy
 • gaşlaryn
 • gaşlaryna
 • gaşlarynam
 • gaşlarynda
 • gaşlaryndamy
 • gaşlaryny
 • gaşlarynyň
 • gaşlaryň
 • gaşlaryňy
 • gaşlaryňyza
 • gaşly
 • gaşlym
 • gaşsyz
 • gaşy
 • gaşy-da
 • gaşydyr
 • gaşym
 • gaşyma
 • gaşymda
 • gaşymdaky
 • gaşymdan
 • gaşymy
 • gaşymyň
 • gaşyn
 • gaşyna
 • gaşynam
 • gaşynda
 • gaşyndadyr
 • gaşyndaky
 • gaşyndan
 • gaşyndanam
 • gaşyny
 • gaşynyň
 • gaşyň
 • gaşyňa
 • gaşyňda
 • gaşyňy
 • gaşyňyz
 • gaşyňyza
 • gaşyňyzda