gaňtarmak gaň‧tar‧mak işlik

Atyň uýanyny eýeriň gaşyndan geýdirip, boýnuny gaýşardyp goýmak.

  • Gyratyň başyny gaňtaryp goýupdyrlar. («Görogly» eposy)

  • Atyň aňyrsyna geçip, uýanyny gaňtaryp, atyň ýallaryny düzedişdirler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gaňtaryp