gaňrylmak gaň‧ryl‧mak işlik

 1. Boýnuňy yzyňa öwürmek, boýnuňy öwrüp seretmek.

  • Ussa körügini basyp duran ýerinden, gözüni adamçy erkegiň sözi ýalyp edip gaňrylyp seretdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gyzy süýräp barýan sygryň başy birden yzyna gaňryldy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Öwrülip durmak, tersine öwrülmek.

  • Diňe menden başga adamlan bary ýatypdyr diýdi-de gaňrylyp durdy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Bir ýan ýüzüne egilmek, egrelmek, tersine towlanmak, ýüzi gaýtmak.

  • Çişiň ujy gaňrylypdyr.


Duş gelýän formalary
 • gaňrylan
 • gaňrylanda
 • gaňryldy
 • gaňryldy-da
 • gaňrylmady
 • gaňrylmasy
 • gaňrylmaýaryn
 • gaňrylybam
 • gaňrylyp
 • gaňrylypdyr