gaýyş 1

 1. Käbir haýwanlaryň hamyndan taýýarlanylýan teletin.

  • Ata sag elinden çykaran gaýyş elligini epleşdirip başlady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Egni plaşly, başy gaýyş papakly bir ýolagçy hüňürdedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Safi eýranparaz elinde gaýyş gaply bir kitap tutup, öňe çykdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Bile we ş. m. baglaýan kemer.

  • Gaýyş daňy bilen daşy daňlan odeýalyny we kitap ýüküni alyp, maşyndan bäş-an ädim arany açdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, -ýyş goşulmasynyň arasyndaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gaýyş - gaýşym, gaýşyň, gaýşy.

gaýyş 2

Dialektal söz Belke ýaly ýaýylyp bişirilýän naharyň bir görnüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, -ýyş goşulmasynyň arasyndaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gaýyş - gaýşym, gaýşyň, gaýşy.

gaýyş 3

Ýylanyň gijesine tutulýan ady.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, -ýyş goşulmasynyň arasyndaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gaýyş - gaýşym, gaýşyň, gaýşy.


Duş gelýän formalary
 • gaýyşdan
 • gaýyşdy
 • gaýyşdylar
 • gaýyşlary
 • gaýyşly
 • gaýyşsyz
 • gaýşa
 • gaýşy
 • gaýşyň
 • gaýşyňy