gaýdyşyn gaý‧dy‧şyn

[gaýdyşy:n]

Yzyňa gaýdyp, dolanyp gelýärkäň, gelşin.

  • Tapdan düşen çagalaryň hemmesi diýen ýaly gaýdyşyn ýolda heläk bolupdyrlar. (Orta asyrlar taryhy)


Duş gelýän formalary
  • gaýdyşyna
  • gaýdyşynam
  • gaýdyşyndan
  • gaýdyşyny
  • gaýdyşynymyz
  • gaýdyşynyň
  • gaýdyşynyňam
  • gaýdyşynyňyz