gaýduwsyz sypat

Her bir kynçylyklardan gaýtmaýan, batyrlyk bilen hereket edýän, gorkmazak, okgunly.

  • Sen beýik Watanyň sakçysy bolan gaýduwsyz Gyzyl Goşunyň urşujysy ahyryn. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Watan üçin şirin janyny aýaman, gaýduwsyz söweş edýän mertlere şöhrat. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)