gaýa ga‧ýa

Dagyň ýapgyt däl-de, göni dik çykýan ýeri.

 • Artyk ýylçyr kert gaýada bir daşa ýapyşypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Görogly bir beýik gaýanyň üstünden syn edip durubersin.


Duş gelýän formalary
 • gaýa-da
 • gaýada
 • gaýadaky
 • gaýadan
 • gaýady
 • gaýadygy
 • gaýadyr
 • gaýalar
 • gaýalara
 • gaýalaram
 • gaýalarda
 • gaýalardan
 • gaýalary
 • gaýalaryna
 • gaýalarynda
 • gaýalaryndaky
 • gaýalaryny
 • gaýalarynyň
 • gaýalaryň
 • gaýaly
 • gaýalyk
 • gaýany
 • gaýanyň
 • gaýasy
 • gaýasydyr
 • gaýasyn
 • gaýasyna
 • gaýasynda
 • gaýasyndaky
 • gaýasyndan
 • gaýasyny
 • gaýasynyň
 • gaýaň