gaçmak işlik

 1. Duran ýerinden bir tarapa gaty ylgap gitmek, yza çekilmek. Bir sebäbe görä bolýan ýerinden işden ýa-da baş ga bir zatdan ygtyýarsyz çykyp gitmek, uzaklaşmak.

  • Bularyň birnäçesine ýara düşmegi sebäpli uzyn gije gaçyp bilmejeklerdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Oraz serdar Eýrana gaçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gaçan gutular duran tutular. (nakyl)

 2. Elinden ýa-da ýokardan ýere düşmek.

  • Bu suraty görseň, diýýärsiň göýä, Aýyň bir bölegi ýere gaçypdyr. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

 3. Peselmek, çekilmek, azalmak (suw hakda).

  • Derýanyň suwy gaçypdyr.

gany gaçmak

seret gan

 • Gorkusyna gany gaçdy ýüzünden, Gowşanlygyny äşgär etdi sözünden. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

haýy gaçmak

seret haý 1

hezili gaçmak

seret hezil

heziliň gaçmak

seret hezil 1

 • Ysgynsyzlyk zerarly heziliň gaçmak.

ysgynyň gaçmak

seret ysgyn

 • Bütin gün işläp ysgynym gaçdy.


Duş gelýän formalary
 • gaçaly
 • gaçalyň
 • gaçamok
 • gaçan
 • gaçana
 • gaçanam
 • gaçanda
 • gaçandan
 • gaçandygy
 • gaçandygyna
 • gaçandygyny
 • gaçandyklary
 • gaçandyklaryny
 • gaçandyr
 • gaçanlara
 • gaçanlaram
 • gaçanlary
 • gaçanlarynda
 • gaçanlaryndan
 • gaçanlaryň
 • gaçanlygy
 • gaçanlyk
 • gaçanmyş
 • gaçanok
 • gaçansoň
 • gaçany
 • gaçanymy
 • gaçanymyzdan
 • gaçanymyzy
 • gaçanyna
 • gaçanynda
 • gaçanyny
 • gaçanynyň
 • gaçanyň
 • gaçanyňyz
 • gaçar
 • gaçara
 • gaçardy
 • gaçardylar
 • gaçardym
 • gaçarlar
 • gaçarly
 • gaçarmy
 • gaçarsyň
 • gaçary
 • gaçaryn
 • gaçaryny
 • gaçarys
 • gaçarysmy
 • gaçasy
 • gaçasym
 • gaçasyň
 • gaçaý
 • gaçaýan
 • gaçaýdy
 • gaçaýjak
 • gaçaýmaga
 • gaçaýmasa
 • gaçaýmasyn
 • gaçaýsa
 • gaçaýsalar
 • gaçaýsam
 • gaçaýsaňyz
 • gaçaýyn
 • gaçaýýar
 • gaçdy
 • gaçdy-da
 • gaçdygy
 • gaçdyk
 • gaçdylar
 • gaçdylarmyka
 • gaçdym
 • gaçdym-da
 • gaçdymy
 • gaçdyň
 • gaçdyňam
 • gaçdyňyz
 • gaçgyn
 • gaçjaga
 • gaçjagam
 • gaçjagymdan
 • gaçjagyny
 • gaçjak
 • gaçjakdy
 • gaçjakdygyny
 • gaçjakdym
 • gaçjaklar
 • gaçjakmy
 • gaçlary
 • gaçlarymy
 • gaçlarymyz
 • gaçlarymyzy
 • gaçlarynda
 • gaçlaryny
 • gaçlarynyň
 • gaçlaryň
 • gaçlygy
 • gaçlyk
 • gaçma
 • gaçmady
 • gaçmadyga
 • gaçmadyk
 • gaçmadyklary
 • gaçmadym
 • gaçmadymy
 • gaçmadyň
 • gaçmaga
 • gaçmaga-da
 • gaçmagy
 • gaçmagymyz
 • gaçmagyn
 • gaçmagyna
 • gaçmagynda
 • gaçmagyndan
 • gaçmagyny
 • gaçmagynyň
 • gaçmagyň
 • gaçmajak
 • gaçmajakdygyny
 • gaçmak
 • gaçmakda
 • gaçmakdan
 • gaçmakdygyna
 • gaçmaklaryna
 • gaçmaklarynyň
 • gaçmaklyga
 • gaçmaklygy
 • gaçmaklygyna
 • gaçmaklyk
 • gaçmaklykdan
 • gaçmaklykdy
 • gaçmakçy
 • gaçmalar
 • gaçmalara
 • gaçmalary
 • gaçmalaryň
 • gaçmaly
 • gaçmalydy
 • gaçmalydygy
 • gaçmalydygyna
 • gaçmalydym
 • gaçmalyň
 • gaçman
 • gaçmanam
 • gaçmandygy
 • gaçmandygyny
 • gaçmandyr
 • gaçmandyrlar
 • gaçmany
 • gaçmanyň
 • gaçmaryn
 • gaçmarys
 • gaçmasa
 • gaçmasak
 • gaçmasam
 • gaçmasaň
 • gaçmasaňyz
 • gaçmasy
 • gaçmasyn
 • gaçmasynyň
 • gaçmaz
 • gaçmazdan
 • gaçmazdy
 • gaçmazlygy
 • gaçmazlygyny
 • gaçmazlyk
 • gaçmazmy
 • gaçmaýan
 • gaçmaýandygyny
 • gaçmaýanyma
 • gaçmaýar
 • gaçmaýardy
 • gaçmaýarlar
 • gaçmaýarys
 • gaçmaýyn
 • gaçmaň
 • gaçsa
 • gaçsa-da
 • gaçsak
 • gaçsalar
 • gaçsam
 • gaçsamam
 • gaçsaň
 • gaçsaň-da
 • gaçsaňam
 • gaçsaňyz
 • gaçsyn
 • gaçybam
 • gaçyp
 • gaçypdy
 • gaçypdylar
 • gaçypdyr
 • gaçypdyr-da
 • gaçypdyrlar
 • gaçypmy
 • gaçypsyň
 • gaçyň
 • gaçýan
 • gaçýana
 • gaçýandygy
 • gaçýandygyny
 • gaçýandyklaryny
 • gaçýandyr
 • gaçýandyryn
 • gaçýanlar
 • gaçýanlaryndan
 • gaçýanlaryny
 • gaçýanlaryň
 • gaçýanlygy
 • gaçýanlygyny
 • gaçýany
 • gaçýanymy
 • gaçýanymyzy
 • gaçýanyna
 • gaçýanyny
 • gaçýanyň
 • gaçýança
 • gaçýar
 • gaçýar-da
 • gaçýardy
 • gaçýardylar
 • gaçýarlar
 • gaçýarsyň
 • gaçýaryn