gürrüňdeş gür‧rüň‧deş

Pikir alyşmak üçin bile gürrüň edişýän, bile gürleşýän adam.

 • Ol birden dymdy, onuň göwnüne gürrüňdeşi Türkmen diline düşünmeýän ýaly boldy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Onuň her gürrüňdeşi, her bir sorag-sowal edeni, her ilden, her obadan hem dul, hem gyz salgy berdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Indi men öz gürrüňdeşimiň öz gepi üçin her bir işden gaýtmajakdygyna gözümi ýetirdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gürrüňdeş bolmak

Bir zat hakda gürrüň etmek, biri bilen gürleşmek.

 • Men onuň bilen gürrüňdeş bolanymda, tapýan delillerini ugursyz gördüm. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Çary aga her gün baryp aýlanýar, gurluşyk tehnigi bilen gürrüňdeş bolýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Men seniň bilen gürrüňdeş bolaryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • gürrüňdeşden
 • gürrüňdeşdi
 • gürrüňdeşdiklerini
 • gürrüňdeşe
 • gürrüňdeşem
 • gürrüňdeşi
 • gürrüňdeşim
 • gürrüňdeşime
 • gürrüňdeşimem
 • gürrüňdeşimi
 • gürrüňdeşimiz
 • gürrüňdeşimizden
 • gürrüňdeşimize
 • gürrüňdeşimizi
 • gürrüňdeşimiziň
 • gürrüňdeşimiň
 • gürrüňdeşinden
 • gürrüňdeşindenem
 • gürrüňdeşine
 • gürrüňdeşini
 • gürrüňdeşiniň
 • gürrüňdeşiň
 • gürrüňdeşiňden
 • gürrüňdeşiňe
 • gürrüňdeşiňi
 • gürrüňdeşiňize
 • gürrüňdeşiňiziň
 • gürrüňdeşler
 • gürrüňdeşlere
 • gürrüňdeşleri
 • gürrüňdeşlerim
 • gürrüňdeşlerine
 • gürrüňdeşlerini
 • gürrüňdeşleriniň
 • gürrüňdeşleriň
 • gürrüňdeşlige
 • gürrüňdeşligem
 • gürrüňdeşligi
 • gürrüňdeşligimiz
 • gürrüňdeşliginde
 • gürrüňdeşligini
 • gürrüňdeşliginiň
 • gürrüňdeşligiň
 • gürrüňdeşlik
 • gürrüňdeşlikde
 • gürrüňdeşlikden