gürlemek gür·le·mek işlik

 1. Gürrüň etmek, söz sözlemek, geplemek.

  • Häkim kel köp gürledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ölen-ýiten bolmadyk bolsa ýagşy -- diýip, sorag hökmünde gürledi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Käselerde çaý süzüşip ikisi gülüşip, oýnaşyp, gürläp otyrlar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Gürrüldili ses etmek, arlamak (ýolbars, gaplaň we ş. m. hakda).

  • Gaplaň gürler gaýasynda, Jeren gezer saýasynda. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

  • Ol yzly-yzyna ýyldyrym çakyp, üznüksiz gök gürleýenini hem şaglap çabga ýagýanyny aňlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gök gürläp, ýyldyrym çakyp, ýagyş ýagmaga başlady.

ak köpük saçyp gürlemek

Batly-batly, çalt-çalt gürlemek, gaharly gürlemek.


Duş gelýän formalary
 • gürledi
 • gürledi-de
 • gürledigiçe
 • gürledik
 • gürlediler
 • gürledim
 • gürlegin
 • gürlejegini
 • gürlejek
 • gürleme
 • gürlemedi
 • gürlemedik
 • gürlemegi
 • gürlemegine
 • gürlemegini
 • gürlemeginiň
 • gürlemegiň
 • gürlemejek
 • gürlemek
 • gürlemekde
 • gürlemekden
 • gürlemekligi
 • gürlemeklik
 • gürlemeler
 • gürlemeli
 • gürlemeseň
 • gürlemesi
 • gürlemesiniň
 • gürlemez
 • gürlemeýän
 • gürlemeýär
 • gürlemäge
 • gürlemän
 • gürlemändirler
 • gürlemäni
 • gürlemänsoň
 • gürlemäň
 • gürlese
 • gürlese-de
 • gürleseler
 • gürlesem
 • gürlesene
 • gürleseň
 • gürlesin
 • gürleýän
 • gürleýändigine
 • gürleýändigini
 • gürleýändikleri
 • gürleýändiklerini
 • gürleýänem
 • gürleýänini
 • gürleýänler
 • gürleýänlerem
 • gürleýänlerine
 • gürleýänleriň
 • gürleýär
 • gürleýärdi
 • gürleýärdik
 • gürleýärdiler
 • gürleýärdim
 • gürleýäris
 • gürleýärkä
 • gürleýärler
 • gürleýärsiňiz
 • gürläbem
 • gürläliň
 • gürlämok
 • gürlän
 • gürlände
 • gürländen
 • gürläne
 • gürlänini
 • gürläniň
 • gürläniňde
 • gürlänler
 • gürlänleri
 • gürlänlerinde
 • gürlänleriň
 • gürlänligi
 • gürlänmiş
 • gürlänokdy
 • gürlänsoň
 • gürläp
 • gürläpdi
 • gürläpdir
 • gürläpdirler
 • gürlär
 • gürlärdi
 • gürlärine
 • gürläsi
 • gürläsim
 • gürläýjek
 • gürläň