güýç güýç at

 1. Janly zatlaryň muskullar arkaly fiziki hereketi, täsir etmegi, şonuň ýaly hem, umuman fiziki ýa-da moral taýdan aktiw hereket etmeklige bolan başarjaňlyk, gurp, ukyp.

  • Pursat tapan mahaly, it gaçjak bolup, bar güýji bilen bir tarapa baka özüni oklady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Güýji ýetmez göre galar. (nakyl)

 2. Fizika Hereketi emele getiriji, dörediji kuwwat, energiýa.

  • Merkezden daşlaşýan güýç.

 3. Bir zat öndürmeklige ýardam berip biljek ähli enjamlar, gurallar, abzallar.

  • Ähli güýji şu synaga hötde gelmäge mobilizlemek gerek. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 4. Zarba, bat.

 5. Göçme manyda Aň-düşünje, başarjaňlyk.

  • Akyl güýç berer, güýç hem ýürek. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem güýç - güýjüm, güýjüň.

gara güýç

Howply güýç, elhenç zat.

güýç goşmak

Güýji artdyrmak, gurplandyrmak.

 • Ýene bu sözleri ngaýtalap ençe, önküden-de artyk güýç goşup güýje. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

güýçden salmak

Güýjüni gaçyrmak, gujurdan düşürmek.


Duş gelýän formalary
 • güýje
 • güýjedi
 • güýjem
 • güýji
 • güýji-de
 • güýjüdi
 • güýjüdir
 • güýjüm
 • güýjümden
 • güýjüme
 • güýjümi
 • güýjümiz
 • güýjümize
 • güýjümizem
 • güýjümizi
 • güýjümiziň
 • güýjümiň
 • güýjün
 • güýjünde
 • güýjünden
 • güýjündäki
 • güýjüne
 • güýjüni
 • güýjüni-de
 • güýjüniň
 • güýjüniňem
 • güýjüň
 • güýjüňden
 • güýjüňe
 • güýjüňi
 • güýjüňiz
 • güýjüňizden
 • güýjüňize
 • güýjüňizi
 • güýç-de
 • güýçde
 • güýçdedi
 • güýçden
 • güýçdenem
 • güýçdi
 • güýçdäki
 • güýçdügi
 • güýçdügine
 • güýçdügini
 • güýçdüginiň
 • güýçdür
 • güýçler
 • güýçler-de
 • güýçlerde
 • güýçlerden
 • güýçlerdigini
 • güýçlerdir
 • güýçlere
 • güýçlerem
 • güýçleri
 • güýçleri-de
 • güýçleridi
 • güýçleridir
 • güýçlerimi
 • güýçlerimiz
 • güýçlerimize
 • güýçlerimizi
 • güýçlerimiziň
 • güýçlerin
 • güýçlerinde
 • güýçlerinden
 • güýçlerindäki
 • güýçlerine
 • güýçlerini
 • güýçleriniň
 • güýçleriň
 • güýçleriňiz
 • güýçli
 • güýçlimi
 • güýçlisi
 • güýçlisidi
 • güýçlüdi
 • güýçlüdir
 • güýçlüdirem
 • güýçlüler
 • güýçlülerde
 • güýçlülerden
 • güýçlülere
 • güýçlüleri
 • güýçlüleridi
 • güýçlülerinden
 • güýçlülerine
 • güýçlülerini
 • güýçlüleriniň
 • güýçlüleriň
 • güýçlüligi
 • güýçlüliginden
 • güýçlüliginiň
 • güýçlüligiň
 • güýçlülik
 • güýçlülikde
 • güýçlümi
 • güýçlümiş
 • güýçlüni
 • güýçsüz
 • güýçsüzdir
 • güýçsüzligi
 • güýçsüzliginden
 • güýçsüzligini
 • güýçsüzlik