göwşüldemek göw‧şül‧de‧mek işlik

Täzelik görki gitmek, könelmek.

  • Ol özüniň göwşüldän gyrmyzy donuny gapdalynda epläp goýdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Gara öýüň göwşüldän kilimini serpip, onuň içinden bir ýigit çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Halnazaryň göwşüldän ýüpek dany gyzyň başyna büreldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • göwşüldän