göwüs gö‧wüs

 1. Kükrek, döş, gursak.

  • Maňlaýy sakar ol atyň göwsi ilerik omzamak bilen, iki öň aýagynyň arasyndan possunly sümäýmelidi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Aýal maşgalanyň süýt inýän mäzi, emjek, mäme.

  • Ol iki goluny sallap, messan basyp ýäräp gelýärkä, onuň ýalpyldawuk gara saçlary iki göwsüniň üstünde oýnap, biri-birine owsun atýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Öz göwsüniň ak süýdüni emdiren seniň ýaşaýşyňa garşydyr öýdýärmiň? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem göwüs - göwsüm, göwsüň, göwsi.


Duş gelýän formalary
 • göwse
 • göwsi
 • göwsüm
 • göwsümde
 • göwsümden
 • göwsümi
 • göwsün
 • göwsünde
 • göwsünden
 • göwsüne
 • göwsüni
 • göwsüniň
 • göwsüň
 • göwsüňde
 • göwsüňden
 • göwsüňe
 • göwsüňi
 • göwüsde
 • göwüsden
 • göwüsler
 • göwüslere
 • göwüsleri
 • göwüsleridi
 • göwüslerinden
 • göwüslerine
 • göwüslerini
 • göwüsleriniň
 • göwüsleriň
 • göwüsli
 • göwüsligini
 • göwüslik