götermek işlik

 1. Ýokary galdyrmak, ýere degirmän saklamak, ele ýa arka almak.

  • Musa aga suwly küýzesini göterdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Göçme manyda Kabul etmek, almak.

 3. Göçme manyda Noş etmek, içmek.

  • Gelen myhmanlaryň saglygyna göterdiler.

bagşa «göter!» diýmek

seret bagşy

baş götermek

seret baş 1

 • Zuluma çydaman baş götermek.

el götermek

seret el

oýny götermek

seret oýun

 • Edilen oýny götermek.

ökje götermek

seret ökje

 • Gygyryp, döşüni tutup ökjäni göterdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • göterdi
 • göterdi-de
 • göterdigi
 • göterdigiň
 • göterdik
 • göterdiler
 • göterdilermi
 • göterdim
 • göterdim-de
 • göterdimi
 • göterdiň
 • götereli
 • götereliň
 • göteremok
 • göteren
 • göterende
 • göterenden
 • göterendigi
 • göterendikleri
 • göterendiklerine
 • göterendir
 • göterene
 • götereni
 • göterenim
 • göterenine
 • göterenini
 • götereniňi
 • göterenler
 • göterenlerden
 • göterenleri
 • göterenlerinde
 • göterenlerine
 • göterenleriň
 • göterenmi
 • göterenmiş
 • göterenok
 • göterenokmy
 • göterensoň
 • göterer
 • götererden
 • götererdi
 • götererdiler
 • göterere
 • götererin
 • götereris
 • götereriňe
 • götererler
 • götererlermi
 • göterermi
 • göterersiň
 • göteresi
 • göteresim
 • götereýin
 • götergin
 • göteribem
 • göterip
 • göteripdi
 • göteripdiler
 • göteripdir
 • göteripdirler
 • göteriň
 • göterjege
 • göterjegi
 • göterjegini
 • göterjeginiň
 • göterjek
 • göterjekdi
 • göterjekdigine
 • göterjekdim
 • göterjekler
 • göterme
 • götermedi
 • götermedik
 • götermediler
 • götermedimi
 • götermediň
 • götermegi
 • götermegim
 • götermegine
 • götermegiň
 • götermejegine
 • götermejek
 • götermek
 • götermekde
 • götermekden
 • götermekdir
 • götermekleri
 • götermeklige
 • götermekçi
 • götermekçidir
 • götermeler
 • götermeleriniň
 • götermeli
 • götermelidigi
 • götermelidigine
 • götermelidigini
 • götermelidir
 • götermeseň
 • götermesi
 • götermez
 • götermezdi
 • götermezler
 • götermeýän
 • götermeýär
 • götermeýärdi
 • götermeýäris
 • götermiş
 • götermäge
 • götermäge-de
 • götermän
 • götermändi
 • götermändir
 • götermändirler
 • götermäne
 • götermäniňe
 • götermäýin
 • götermäň
 • göterse
 • göterse-de
 • götersek
 • göterselerem
 • götersem
 • göterseň
 • götersin
 • götersinler
 • göteräý
 • göteräýjek
 • göteräýsek
 • göteräýseň
 • göterýän
 • göterýänden
 • göterýändigi
 • göterýändiginden
 • göterýändigini
 • göterýändir
 • göterýändirin
 • göterýäne
 • göterýäni
 • göterýänine
 • göterýänini
 • göterýänler
 • göterýänligidi
 • göterýär
 • göterýärdi
 • göterýärdiler
 • göterýärdim
 • göterýärem
 • göterýäris
 • göterýärler
 • göterýärsiň