görnüş 1 at

 1. Bir zadyň daş sypaty, daş şekli, daş keşbi.

  • Beýik dagyň öňünde ýatan şu giň meýdanyň ýüzi bäş-alty ýylyň içinde düýbünden başga görnüşe öwrüldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Her agajyň bir hili görnüşi, göwnüňi göteriji ýakymly ysy bar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Bir zadyň hili, tipi, formasy.

görnüş 2 at

Özüňi görkezme.

 • Agaýunus gyzlar bilen görnüşe geldi. («Görogly» eposy)

 • Ozalky sapar görnüşe iberen ýerimde kelläňi ýalaňaçlap, agzyňa geleniňi ýaňrap, meni masgara edipsiň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

görnüş 3 at

Spektaklyň bir bölümi, perde.

 • Oýnuň bir görnüşi gutardy.

 • Operanyň ahyrky görnüşi.

görnüş 4 at

 1. Filosofiýa Predmetler ýa-da düşünjeler klaslara bölünende, sistema salnanda kas umumy manydaky predmetiň, düşünjäniň -- jynsy (urug) düşünjäniň içine girýän bir umumy düşünje.

  • Meselem, ylym -- has umumy düşünje (jynsy düşünje), dil bilimi -- ylmyň içine girýän umumy düşünje -- görnüş.

 2. Lingwistika Käbir dillerde, meselem Rus dilinde, gymyldy-hereketiň bolup geçiş häsiýetini: başlanýanlygyny, dowamlylygyny, gaýtalanýanlygyny, köp gezek ýa bir gezek bolup geçýänligini we ş. m. görkezýän grammatik kategoriýa.

  • Işlik görnüşleri.


Duş gelýän formalary
 • görnüş-de
 • görnüşde
 • görnüşdedi
 • görnüşdedigi
 • görnüşdedigine
 • görnüşdedigini
 • görnüşdedir
 • görnüşden
 • görnüşdi
 • görnüşdir
 • görnüşdäki
 • görnüşdäkileri
 • görnüşdäkilerini
 • görnüşe
 • görnüşem
 • görnüşi
 • görnüşi-de
 • görnüşidi
 • görnüşidir
 • görnüşimiz
 • görnüşimize
 • görnüşimiziň
 • görnüşimiň
 • görnüşin
 • görnüşinde
 • görnüşindedir
 • görnüşindemi
 • görnüşinden
 • görnüşindenem
 • görnüşindäki
 • görnüşine
 • görnüşini
 • görnüşini-de
 • görnüşiniň
 • görnüşiň
 • görnüşiňde
 • görnüşiňe
 • görnüşler
 • görnüşlerde
 • görnüşlerden
 • görnüşlerdir
 • görnüşlerdäki
 • görnüşlere
 • görnüşlerem
 • görnüşleri
 • görnüşleri-de
 • görnüşleridir
 • görnüşlerin
 • görnüşlerinde
 • görnüşlerinden
 • görnüşlerindäki
 • görnüşlerine
 • görnüşlerini
 • görnüşleriniň
 • görnüşleriniňki
 • görnüşleriň
 • görnüşleýin
 • görnüşli
 • görnüşlidir
 • görnüşlidirler
 • görnüşligi
 • görnüşliginden
 • görnüşlik
 • görnüşliler
 • görnüşlilerde
 • görnüşlilerden
 • görnüşlilere
 • görnüşlileri
 • görnüşlilerinden
 • görnüşlilerine
 • görnüşlileriniň
 • görnüşlileriň
 • görnüşlilige
 • görnüşliligi
 • görnüşliliginde
 • görnüşliliginden
 • görnüşliligine
 • görnüşliligini
 • görnüşliliginiň
 • görnüşliligiň
 • görnüşlilik
 • görnüşlinde
 • görnüşlisi
 • görnüşlisiniň