görmek gör‧mek 1 işlik

 1. Görüş ukybyna eýe bolmak.

  • Ol indi öz ýoluny görýär.

 2. Göçme manyda Biri bilen duşuşmak, birine gabat gelmek.

  • Men Atany şäherde gördüm.

 3. Göçme manyda Başdan geçirmek.

  • Patyşa wagtynda sakgalymyzyň reňki üýtgän wagtynda, biziň gözümiz nämeler görmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem görmek - gördüm, gördüň, görüpdir.

görmezlige salmak

Görmediksirän bolmak.

görmek gör‧mek 2 at

seret görk

 • Bagt berdiň, görmek berdiň, görk berdiň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Syrkawlyk zerarly onda görmek galmandyr.

 • Sonanyň hiç gyzdan görki hem kem däl, görmegi hem.


Duş gelýän formalary
 • görmekde
 • görmekden
 • görmekdi
 • görmekdigini
 • görmekdir
 • görmeklere
 • görmekleri
 • görmeklerine
 • görmeklerini
 • görmekli
 • görmeklidi
 • görmeklige
 • görmekligi
 • görmekligiň
 • görmeklik
 • görmeklikdir
 • görmekliligi
 • görmeklisidi
 • görmeksiz
 • görmeksiziniň
 • görmeksizlik