görmek gör‧mek 1 işlik

 1. Görüş ukybyna eýe bolmak.

  • Ol indi öz ýoluny görýär.

 2. Göçme manyda Biri bilen duşuşmak, birine gabat gelmek.

  • Men Atany şäherde gördüm.

 3. Göçme manyda Başdan geçirmek.

  • Patyşa wagtynda sakgalymyzyň reňki üýtgän wagtynda, biziň gözümiz nämeler görmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem görmek - gördüm, gördüň, görüpdir.

görmezlige salmak

Görmediksirän bolmak.

görmek gör‧mek 2 at

seret görk

 • Bagt berdiň, görmek berdiň, görk berdiň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Syrkawlyk zerarly onda görmek galmandyr.

 • Sonanyň hiç gyzdan görki hem kem däl, görmegi hem.


Duş gelýän formalary
 • gördem
 • gördi
 • gördi-de
 • gördügem
 • gördügi
 • gördügim
 • gördügimiz
 • gördügiň
 • gördügiňçe
 • gördük
 • gördükleri
 • gördüler
 • gördüm
 • gördüm-de
 • gördümem
 • gördümi
 • gördüň
 • gördüňiz
 • gördüňizmi
 • gördüňmi
 • göreli
 • göreliň
 • görem
 • göremizok
 • göremok
 • göremokmy
 • gören
 • görende
 • görenden
 • görendigi
 • görendigimi
 • görendigine
 • görendigini
 • görendiginiň
 • görendikleri
 • görendiklerini
 • görendir
 • görene
 • görenem
 • göreni
 • görenim
 • görenimde
 • görenimden
 • görenime
 • görenimi
 • görenimiz
 • görenimizde
 • görenimizi
 • göreninde
 • göreninden
 • görenindenmi
 • görenine
 • görenini
 • göreniň
 • göreniňde
 • göreniňden
 • göreniňe
 • göreniňi
 • göreniňiz
 • göreniňizde
 • göreniňize
 • görenler
 • görenlerde
 • görenlerden
 • görenlere
 • görenlerem
 • görenleri
 • görenlerimiz
 • görenlerinde
 • görenlerinden
 • görenlerine
 • görenlerini
 • görenleriniň
 • görenleriň
 • görenleriňde
 • görenleriňe
 • görenligi
 • görenmiş
 • görenok
 • görenokdy
 • görenoklar
 • görenokmy
 • görensoň
 • görer
 • görer-de
 • görerden
 • görerdi
 • görerdik
 • görerdiler
 • görerdim
 • görerdiň
 • görerdiňiz
 • görere
 • görerin
 • göreris
 • görerismi
 • görerkä
 • görerler
 • görerlermi
 • görerlik
 • görermi
 • görermikä
 • görersiň
 • görersiňiz
 • göresi
 • göresim
 • göresimiz
 • göresiň
 • göresiňiz
 • göreýin
 • göreňok
 • göreňokmy
 • görgün
 • görjege
 • görjegem
 • görjegi
 • görjegim
 • görjegime
 • görjegimi
 • görjegimiň
 • görjegine
 • görjegini
 • görjeginiň
 • görjegiň
 • görjegiňi
 • görjegiňiz
 • görjek
 • görjekden
 • görjekdi
 • görjekdigi
 • görjekdigine
 • görjekdigini
 • görjekdik
 • görjekdiklerini
 • görjekdiler
 • görjekdim
 • görjekdir
 • görjekler
 • görjeklerini
 • görjekleriňi
 • görjekmi
 • görme
 • görme-de
 • görmedi
 • görmedi-de
 • görmedige
 • görmedigi
 • görmedigidir
 • görmedigim
 • görmedigini
 • görmediginiň
 • görmedigiň
 • görmedigiňiz
 • görmedik
 • görmedik-de
 • görmedikden
 • görmedikler
 • görmediklerden
 • görmediklerini
 • görmedikleriň
 • görmedikçe
 • görmediler
 • görmedim
 • görmediň
 • görmediňizmi
 • görmediňmi
 • görmegem
 • görmegi
 • görmegim
 • görmegimden
 • görmegime
 • görmegimi
 • görmegimiz
 • görmegin
 • görmeginde
 • görmeginden
 • görmegine
 • görmegini
 • görmeginiň
 • görmegiň
 • görmegiňden
 • görmegiňe
 • görmegiňi
 • görmegiňiz
 • görmegiňizi
 • görmejegine
 • görmejegini
 • görmejegiň
 • görmejegiňi
 • görmejek
 • görmejekdi
 • görmejekdigi
 • görmejekdigini
 • görmejekdikleri
 • görmejekligi
 • görmejekmi
 • görmek
 • görmekde
 • görmekden
 • görmekdi
 • görmekdigini
 • görmekdir
 • görmeklere
 • görmekleri
 • görmeklerine
 • görmeklerini
 • görmeklige
 • görmekligi
 • görmekligiň
 • görmeklik
 • görmeklikdir
 • görmekçi
 • görmeler
 • görmelerden
 • görmelerinde
 • görmeli
 • görmelidi
 • görmelidigi
 • görmelidigine
 • görmelidigini
 • görmelidiginiň
 • görmelidir
 • görmelidirler
 • görmelim
 • görmelimi
 • görmerin
 • görmeris
 • görmerismi
 • görmersiň
 • görmersiňiz
 • görmersiňizmi
 • görmese
 • görmese-de
 • görmesegem
 • görmesek-de
 • görmeseler
 • görmesem
 • görmesem-de
 • görmesemem
 • görmeseň
 • görmeseň-de
 • görmeseňiz
 • görmesi
 • görmesin
 • görmesinem
 • görmesinler
 • görmez
 • görmezden
 • görmezdi
 • görmezdiler
 • görmezdim
 • görmeze
 • görmezim
 • görmezimden
 • görmeziň
 • görmezler
 • görmezlige
 • görmezligi
 • görmezliginden
 • görmezligini
 • görmezligiň
 • görmezlik
 • görmezlikde
 • görmezlikden
 • görmezmi
 • görmezçe
 • görmeýän
 • görmeýände
 • görmeýänden
 • görmeýändigi
 • görmeýändigini
 • görmeýändikleri
 • görmeýändiklerini
 • görmeýändir
 • görmeýäne
 • görmeýänem
 • görmeýäni
 • görmeýänine
 • görmeýänini
 • görmeýäniň
 • görmeýänler
 • görmeýänleriň
 • görmeýänligi
 • görmeýänliginden
 • görmeýänligini
 • görmeýär
 • görmeýärdi
 • görmeýärdik
 • görmeýärdiler
 • görmeýärdim
 • görmeýärin
 • görmeýäris
 • görmeýärler
 • görmeýärlermi
 • görmeýärmisiňiz
 • görmeýärmiň
 • görmeýärsiň
 • görmeýärsiňiz
 • görmäge
 • görmäge-de
 • görmän
 • görmändi
 • görmändigi
 • görmändigim
 • görmändigimi
 • görmändigimizi
 • görmändigini
 • görmändigiň
 • görmändik
 • görmändiklerini
 • görmändiler
 • görmändim
 • görmändir
 • görmändirin
 • görmändiris
 • görmändirler
 • görmänem
 • görmäni
 • görmänim
 • görmänime
 • görmänine
 • görmänini
 • görmäniň
 • görmänleri
 • görmänlerinden
 • görmänligi
 • görmänmi
 • görmänsiň
 • görmänsoň
 • görmäýin
 • görmäň
 • görmüş
 • görse
 • görse-de
 • görsedi
 • görsedik
 • görsediň
 • görsediňiz
 • görsegem
 • görsek
 • görseler
 • görselerem
 • görsem
 • görsem-de
 • görsemem
 • görsene
 • görseň
 • görseň-de
 • görseňem
 • görseňiz
 • görseňizem
 • görsün
 • görsünler
 • göräý
 • göräýdi
 • göräýen
 • göräýiň
 • göräýjek
 • göräýme
 • göräýmegi
 • göräýmeginden
 • göräýmekden
 • göräýmeli
 • göräýmese
 • göräýmesem
 • göräýmeseň
 • göräýmesin
 • göräýmesinler
 • göräýmäge
 • göräýse
 • göräýsek
 • göräýseler
 • göräýsem
 • göräýseň
 • göräýseňiz
 • göräýsin
 • göräýsinler
 • göräýýär
 • görübem
 • görüp
 • görüpdi
 • görüpdik
 • görüpdiler
 • görüpdim
 • görüpdir
 • görüpdir-de
 • görüpdirin
 • görüpdirler
 • görüpdiň
 • görüpler
 • görüpsiň
 • görüpsiňiz
 • görüň
 • görýän
 • görýän-de
 • görýänden
 • görýändigi
 • görýändigimi
 • görýändigimiz
 • görýändigimize
 • görýändigimizi
 • görýändiginden
 • görýändigine
 • görýändigini
 • görýändiginiň
 • görýändigiňi
 • görýändikleri
 • görýändiklerine
 • görýändiklerini
 • görýändir
 • görýändirin
 • görýändirler
 • görýäne
 • görýänem
 • görýäni
 • görýänim
 • görýänime
 • görýänimi
 • görýänimiz
 • görýänimiň
 • görýänimmi
 • görýäninden
 • görýänindenmi
 • görýänine
 • görýänini
 • görýäniň
 • görýäniňdendir
 • görýäniňe
 • görýäniňi
 • görýäniňiz
 • görýäniňize
 • görýänler
 • görýänlerden
 • görýänlerem
 • görýänleri
 • görýänlerimi
 • görýänlerinden
 • görýänlerini
 • görýänleriniň
 • görýänleriň
 • görýänligi
 • görýänligimi
 • görýänliginden
 • görýänligini
 • görýänmi
 • görýänçä
 • görýär
 • görýär-de
 • görýärdi
 • görýärdik
 • görýärdiler
 • görýärdim
 • görýärdiň
 • görýärin
 • görýärinmi
 • görýäris
 • görýärkä
 • görýärler
 • görýärlerem
 • görýärlermi
 • görýärmi
 • görýärmisiňiz
 • görýärmiň
 • görýärsiň
 • görýärsiňiz
 • görýärsiňizmi