görme-görş gör‧me-görş

Biri-biriňkä baryp görüşme, biri-biriňi görmek maksady bilen edilýän baryş-geliş, hal-ahwal soraşyş.

  • Görme-görşe gelen gelin-gyzlar gyzyl-al geýnip bezenipdirler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Haçan ol harby geýim bilen öýüne görme-görşe birinji gezek gelende, onun aýaly: -- Indi birneme gurda menzäp başladyň! -- diýdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • görme-görşe