görkezmek gör‧kez‧mek işlik

 1. Zady aýdyň görer ýaly etmek, zada gözüni düşürmek, görmäge mümkinçilik bermek.

  • Sen maňa öýüňizi görkez -- diýdi. («Görogly» eposy)

 2. Seretmek, äňetmek, tanyş bolmak üçin birine görmäge bermek.

  • Makalamy oglanlara görkezdim.

iş görkezmek

seret


Duş gelýän formalary
 • görkezdi
 • görkezdi-de
 • görkezdigi
 • görkezdigimiz
 • görkezdik
 • görkezdiler
 • görkezdim
 • görkezdiň
 • görkezdiňiz
 • görkezeli
 • görkezeliň
 • görkezen
 • görkezende
 • görkezenden
 • görkezendigi
 • görkezendigine
 • görkezendigini
 • görkezendikleri
 • görkezendiklerini
 • görkezendir
 • görkezenem
 • görkezeni
 • görkezenimde
 • görkezenimizde
 • görkezenini
 • görkezeniňde
 • görkezeniňi
 • görkezeniňizde
 • görkezenler
 • görkezenlere
 • görkezenleri
 • görkezenlerinde
 • görkezenlerini
 • görkezenleriň
 • görkezenligi
 • görkezenmiş
 • görkezenok
 • görkezenoklar
 • görkezensoň
 • görkezer
 • görkezerden
 • görkezerdi
 • görkezerdiler
 • görkezerdim
 • görkezere
 • görkezerin
 • görkezerine
 • görkezeris
 • görkezerler
 • görkezesi
 • görkezesim
 • görkezesiň
 • görkezeýin
 • görkezibem
 • görkezip
 • görkezipdi
 • görkezipdiler
 • görkezipdir
 • görkezipdir-de
 • görkezipdirler
 • görkezipsiň
 • görkezipsiňiz
 • görkeziň
 • görkezjegem
 • görkezjegi
 • görkezjek
 • görkezjekdigi
 • görkezjekdigini
 • görkezjekdigiňize
 • görkezjekdiklerini
 • görkezjekmi
 • görkezme
 • görkezme-de
 • görkezmedi
 • görkezmedigime
 • görkezmedik
 • görkezmedikleri
 • görkezmediler
 • görkezmegem
 • görkezmegi
 • görkezmegidir
 • görkezmegimiz
 • görkezmeginde
 • görkezmeginden
 • görkezmegine
 • görkezmegini
 • görkezmeginiň
 • görkezmegiň
 • görkezmegiňi
 • görkezmejek
 • görkezmek
 • görkezmekde
 • görkezmekden
 • görkezmekdi
 • görkezmekdir
 • görkezmekleri
 • görkezmeklerinde
 • görkezmeklerine
 • görkezmeklerini
 • görkezmekleriniň
 • görkezmeklige
 • görkezmekligem
 • görkezmekligi
 • görkezmekligine
 • görkezmekligiň
 • görkezmeklik
 • görkezmeklikde
 • görkezmeklikdir
 • görkezmekçi
 • görkezmeler
 • görkezmelerde
 • görkezmelerden
 • görkezmelere
 • görkezmeleri
 • görkezmelerinde
 • görkezmelerinden
 • görkezmelerine
 • görkezmelerini
 • görkezmeleriniň
 • görkezmeleriň
 • görkezmeli
 • görkezmelidi
 • görkezmelidigi
 • görkezmelidir
 • görkezmelidirler
 • görkezmelik
 • görkezmese
 • görkezmese-de
 • görkezmeseler
 • görkezmesem
 • görkezmeseň
 • görkezmeseňiz
 • görkezmesi
 • görkezmesidir
 • görkezmesin
 • görkezmesinde
 • görkezmesinden
 • görkezmesine
 • görkezmesini
 • görkezmesiniň
 • görkezmez
 • görkezmezden
 • görkezmezler
 • görkezmezlige
 • görkezmezligi
 • görkezmezlik
 • görkezmeýän
 • görkezmeýändigini
 • görkezmeýäni
 • görkezmeýänligidir
 • görkezmeýär
 • görkezmeýärdi
 • görkezmeýärdiler
 • görkezmeýärler
 • görkezmeýärmi
 • görkezmäge
 • görkezmäge-de
 • görkezmäli
 • görkezmän
 • görkezmändi
 • görkezmändigi
 • görkezmändigine
 • görkezmändigini
 • görkezmändik
 • görkezmändir
 • görkezmändirler
 • görkezmäne
 • görkezmäni
 • görkezmäniň
 • görkezmänligi
 • görkezmäň
 • görkezse
 • görkezse-de
 • görkezsek
 • görkezseler
 • görkezsem
 • görkezsene
 • görkezseň
 • görkezseňiz
 • görkezsin
 • görkezsinler
 • görkezäý
 • görkezäýjek
 • görkezäýmek
 • görkezäýmeli
 • görkezäýmese
 • görkezäýmeseler
 • görkezäýmeseň
 • görkezäýmesin
 • görkezäýsek
 • görkezäýsem
 • görkezäýseň
 • görkezäýseňiz
 • görkezýän
 • görkezýän-de
 • görkezýändigi
 • görkezýändigine
 • görkezýändigini
 • görkezýändikleri
 • görkezýändiklerinden
 • görkezýändiklerine
 • görkezýändiklerini
 • görkezýändir
 • görkezýändirin
 • görkezýäninden
 • görkezýänini
 • görkezýäniniň
 • görkezýänler
 • görkezýänleri
 • görkezýänlerini
 • görkezýänleriniň
 • görkezýänligi
 • görkezýänligidir
 • görkezýänligindedir
 • görkezýänliginden
 • görkezýänligini
 • görkezýänçä
 • görkezýär
 • görkezýärdi
 • görkezýärdiler
 • görkezýäris
 • görkezýärler
 • görkezýärlermikä
 • görkezýärsiň
 • görkezýärsiňiz
 • görkezýärsiňizmi