görk görk at

Görnüş, syrat, keşp, owadanlyk.

 • Parlak gün şuglasy-da, bu gyzyň asly görküne görk goşýan ýalydy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Köçeler bezelgi, çaňdan ýok nowa, Tebigatyň bezegine görk goşýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Guba juwan, guwanmagyl görküňe, gojalar sen, görküň ýüze myhmandyr. (Magtymguly)

 • Görk -- agyzdan, görmek -- eginden. (nakyl)

 • Görk -- agyzdan, haýa gözden. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem görk - görküm, görküň.


Duş gelýän formalary
 • görkde
 • görkden
 • görkdür
 • görke
 • görki
 • görki-de
 • görklerine
 • görkli
 • görklülik
 • görksüz
 • görküdi
 • görküdir
 • görküme
 • görkümi
 • görkümiz
 • görkümiň
 • görkün
 • görkünde
 • görkünden
 • görküne
 • görküni
 • görküniň
 • görküniňem
 • görküň
 • görküňden
 • görküňdir
 • görküňe
 • görküňem