göreş gö‧reş

 1. Sport termini Biri-birini ýykmak maksady bilen geçirilýän sportuň bir görnüşi.

  • Pälwanlar orta çykyp, iki-bir, iki-bir tutluşyp, göreş başlanýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol köne toýlarda göreş tutup, az wagt pälwançylyk hem edipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Göreşde ataňy-da sylama. (nakyl)

 2. Söweş, uruş.

  • Elbetde, göreş meýdanyna giren garşylyk görer. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Synpy göreş.

 3. Kynçylyklary, böwetleri ýeňip bir zadyň ugrunda çalyşma, hereket.

  • Ol indi uruş oduny tutaşdyrmak isleýän nejislere garşy halkyň alyp barýan göreşi hakynda gürrüňe başlady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Halklaryň parahatçylyk ugryndaky göreşi.


Duş gelýän formalary
 • göreşde
 • göreşden
 • göreşdi
 • göreşdigini
 • göreşdiler
 • göreşdir
 • göreşdiň
 • göreşdäki
 • göreşe
 • göreşem
 • göreşi
 • göreşi-de
 • göreşidi
 • göreşidir
 • göreşimem
 • göreşimiz
 • göreşimizden
 • göreşimize
 • göreşimizi
 • göreşimiziň
 • göreşimiň
 • göreşinde
 • göreşinden
 • göreşindäki
 • göreşine
 • göreşini
 • göreşiniň
 • göreşiň
 • göreşiňem
 • göreşler
 • göreşlerde
 • göreşlerden
 • göreşlerdi
 • göreşlere
 • göreşleri
 • göreşleridir
 • göreşlerim
 • göreşlerimiziň
 • göreşlerin
 • göreşlerinde
 • göreşlerinden
 • göreşlerine
 • göreşlerini
 • göreşleriniň
 • göreşleriň
 • göreşsiz