görünmek gö‧rün‧mek işlik

 1. Göze ilmek, göz öňünde peýda bolmak.

  • Gözlerinde bulduraşýan ýaş damjalary görünýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ýap boýlarynyň her ýerinde bir düýp tut, uzakdan bolsa hellewläp erik agaçlary görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Bir ýere käte-käte barmak, kämahal barmak, az barmak.

  • Sen bu günler görünmeýärsiň-le! Men-ä görünýän weli, seni köp göremok.

  • Çagyrylmadyk ýerde görünmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem görünmek - görner, görnüpdir.


Duş gelýän formalary
 • görnen
 • görnende
 • görnenden
 • görnendigine
 • görnendigini
 • görnendir
 • görnene
 • görnenem
 • görneni
 • görnenine
 • görnenini
 • görneniňden
 • görneniňi
 • görnenlerem
 • görnenleriň
 • görnenligi
 • görnenok
 • görnenokdy
 • görnenoklar
 • görnenokmy
 • görnensoň
 • görner
 • görnerdi
 • görnerdiler
 • görnere
 • görnerin
 • görnerine
 • görneris
 • görnerler
 • görnerli
 • görnermi
 • görnersiň
 • görnesi
 • görneýin
 • görneňok
 • görnäýjek
 • görnäýmeli
 • görnäýmese
 • görnäýmesin
 • görnäýse
 • görnäýseň
 • görnübem
 • görnüp
 • görnüpdi
 • görnüpdiler
 • görnüpdir
 • görnüpdir-de
 • görnüpdirler
 • görnüpsiňiz
 • göründi
 • göründi-de
 • göründigi
 • göründik
 • göründiler
 • göründimi
 • göründiň
 • görünjegini
 • görünjegiňi
 • görünjek
 • görünjekdi
 • görünjekdigi
 • görünjekdigini
 • görünme
 • görünmedi
 • görünmedik
 • görünmediler
 • görünmedimi
 • görünmediň
 • görünmegem
 • görünmegi
 • görünmegidir
 • görünmegin
 • görünmeginde
 • görünmeginden
 • görünmegine
 • görünmegini
 • görünmeginiň
 • görünmegiň
 • görünmejegi
 • görünmejegini
 • görünmejek
 • görünmejekdigini
 • görünmejekleri
 • görünmek
 • görünmekden
 • görünmekleri
 • görünmeklige
 • görünmeklik
 • görünmelem
 • görünmeler
 • görünmelere
 • görünmeli
 • görünmelidi
 • görünmelidir
 • görünmelidirler
 • görünmese
 • görünmese-de
 • görünmesi
 • görünmesin
 • görünmesinem
 • görünmesini
 • görünmez
 • görünmezden
 • görünmezdi
 • görünmezi
 • görünmezinden
 • görünmezlige
 • görünmezligi
 • görünmezligini
 • görünmezliginiň
 • görünmezligiň
 • görünmezlik
 • görünmezlikdi
 • görünmezmi
 • görünmeýän
 • görünmeýändigi
 • görünmeýändiginden
 • görünmeýändigini
 • görünmeýändiklerini
 • görünmeýänem
 • görünmeýäni
 • görünmeýänligi
 • görünmeýänliginiň
 • görünmeýär
 • görünmeýärdi
 • görünmeýärdiler
 • görünmeýärkä
 • görünmeýärler
 • görünmeýärmi
 • görünmäge
 • görünmäge-de
 • görünmän
 • görünmänden
 • görünmändi
 • görünmändigiňizi
 • görünmändir
 • görünmänem
 • görünmäni
 • görünmäniň
 • görünmänjik
 • görünmänsoň
 • görünmäýin
 • görünmäň
 • görünse
 • görünse-de
 • görünseler
 • görünselerem
 • görünsene
 • görünseň
 • görünsin
 • görünýän
 • görünýän-de
 • görünýändigi
 • görünýändigimi
 • görünýändigine
 • görünýändigini
 • görünýändikleri
 • görünýändiklerine
 • görünýändiklerini
 • görünýändir
 • görünýändirin
 • görünýändirler
 • görünýänem
 • görünýäni
 • görünýänimiz
 • görünýänini
 • görünýänlerde
 • görünýänleri
 • görünýänligi
 • görünýänliginden
 • görünýänçä
 • görünýär
 • görünýär-de
 • görünýärdi
 • görünýärdiler
 • görünýärin
 • görünýäris
 • görünýärler
 • görünýärmi
 • görünýärmikä
 • görünýärsiň
 • görünýärsiňiz