görüşmek gö‧rüş‧mek işlik

 1. Ýüzbe-ýüz bolmak, biri-biriňi görmek, duşuşmak.

  • Şu käsäni götereliň, bize biri-birimiz bilen elmydama oýalykda görüşmek nesip etsin! -- diýdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Altyn jan, men seniň bilen uzak gürrüňleşip hem bilmedim, ýene-de ikimiz görüşeli bolarys -- diýip, atyny sürüp gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Elleşip salamlaşmak.

  • Sary onuň bilen gadyrly görüşse-de, ilki bada ony tanamady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aman poşçy otaga girdi-de, salam berdi we görüşmek üçin elini uzatdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Bir zat hakda birini görmäge kömek etmek, görmäge kömekleşmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem görüşmek - görşer, görşüpdir.


Duş gelýän formalary
 • görüşdi
 • görüşdi-de
 • görüşdik
 • görüşdiler
 • görüşdim
 • görüşdiňmi
 • görüşgin
 • görüşjegi
 • görüşjek
 • görüşjekdiklerini
 • görüşleri
 • görüşleridi
 • görüşleriniň
 • görüşleriň
 • görüşlik
 • görüşme
 • görüşmedik
 • görüşmegi
 • görüşmegine
 • görüşmek
 • görüşmekden
 • görüşmekdi
 • görüşmekçi
 • görüşmeli
 • görüşmelidigini
 • görüşmese
 • görüşmesek
 • görüşmeseň
 • görüşmesi
 • görüşmezden
 • görüşmezlik
 • görüşmeýän
 • görüşmäge
 • görüşmän
 • görüşmändiler
 • görüşmäniň
 • görüşse
 • görüşse-de
 • görüşsek
 • görüşýän
 • görüşýänime
 • görüşýär
 • görüşýärdi
 • görüşýärler
 • görşeli
 • görşeliň
 • görşen
 • görşende
 • görşenden
 • görşenimde
 • görşenimizden
 • görşenini
 • görşeniniň
 • görşeniňden
 • görşenlerinde
 • görşensoň
 • görşer
 • görşerin
 • görşeris
 • görşerli
 • görşersiň
 • görşübem
 • görşüp
 • görşüpdir
 • görşüň