gör gör

[gö:r]

Ölen adam jaýlandan çukur, gabyr, mazar.

 • Guduzlan itleriň baryn sal göre. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Miwämize giren açgöz börini, Gan eňredip göre sürüň, mertlerim! (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem gör - görüm, görüň.


Duş gelýän formalary
 • gör-de
 • görde
 • gördem
 • görden
 • gördendir
 • gördi
 • gördäki
 • gördügem
 • gördügi
 • gördügim
 • gördügimiz
 • gördügiň
 • gördük
 • gördükleri
 • gördüler
 • gördüm
 • gördümi
 • gördümikä
 • gördüň
 • gördüňiz
 • gördüňizmi
 • gördüňmi
 • göre
 • göredik
 • görem
 • göri
 • görler
 • görlerdi
 • görleri
 • görmi
 • görmüş
 • görsüz
 • görsüň
 • görüm
 • görümde
 • görüme
 • görümi
 • görün
 • göründe
 • görüne
 • görüni
 • görüň
 • görüňdi
 • görüňiz