göni gö‧ni

 1. Egri däl, ok ýaly, dogry.

  • Köçeleri hem giň we edil oklaw ýaly gönüdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Edil, hut, tüýs.

 3. Bir ugra, tarapa gyşarman gidýän, alyp barýan, dogry.

 4. Açyk, ýaşyrman, dogry.

  • Göni ýüzüne aýtmak.

 5. Ýüz görmeýän, ak ýürekli, dogry işleýän, dogruçyl.

  • Ol göni adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem göni - gönüde, gönüler, gönüsi.

göni saýlaw

seret saýlaw

gönüňden gelmek

Hakykaty bolşy ýaly aýtmak, dogrusyny aýtmak.

 • Kömür ýaly sakgalynyň arasyny dyrmap oturan Babahan arçyn gönüsinden geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gönim
 • gönimden
 • gönimdir
 • gönini
 • göniniň
 • göniňden
 • göniňi
 • göniňizden
 • gönä
 • gönüde
 • gönüden
 • gönüdi
 • gönüdir
 • gönüler
 • gönülerde
 • gönüleri
 • gönüleriň
 • gönüleýin
 • gönüligi
 • gönüligine
 • gönüligini
 • gönülik
 • gönülikden
 • gönüsi
 • gönüsinden
 • gönüsini