gögermek işlik

[gö:germek]

 1. Ýere taşlanan tohumyndan şine ýaryp ýeriň ýüzüne çykmak, baldak çykarmak, tohum alyp ösüp başlamak.

  • Ozal bu aňňatda ýekeje-de gögerip oturan çöp ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Orta boýly bugdaýyň içinde egri oragy aýlap salýan orakçy, selçeň gögeren günebakar bilen sandaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Tohum al-da, ýere bar, gögermese, maňa gel. (nakyl)

 2. Gök reňke öwrülmek, gök reňke meňzemek.

  • Sowukdan ýaňa elleri gögeripdi.

 3. Teniňe zarba düşüp, gan öýmek.

  • Onuň gözüniň öňi gögeripdir.

gögermek işlik

[gö:gertmek]

 1. Tohum aldyrmak, düýp tutdurmak, ösdürmek.

  • Bu erikleri biz ekdik, biz suw berdik, biz gögertdik.

 2. Teniňe gaty zarba urup, gan öýdürmek.

  • Çekiç degip barmagymyzyň ujuny gögertdi.

 3. Gepleşik dili Harydy degerli bahasyndan ýokary satmak.

  • Sen halyňy gögerdip bildiň-le!


Duş gelýän formalary
 • gögerdi
 • gögerdimi
 • gögeren
 • gögerende
 • gögerenden
 • gögerendigini
 • gögerenem
 • gögerenim
 • gögerenine
 • gögerenini
 • gögerenler
 • gögerenleri
 • gögerenok
 • gögerensoň
 • gögerer
 • gögeresi
 • gögerip
 • gögeripdi
 • gögeripdir
 • gögerjegem
 • gögerjek
 • gögerme
 • gögermedi
 • gögermedik
 • gögermegi
 • gögermeginde
 • gögermeginden
 • gögermegine
 • gögermegini
 • gögermeginiň
 • gögermejegine
 • gögermejek
 • gögermejekdigine
 • gögermejekdigini
 • gögermek
 • gögermekliginiň
 • gögermeklik
 • gögermeli
 • gögermersiň
 • gögermese
 • gögermesi
 • gögermez
 • gögermezdi
 • gögermezinden
 • gögermezligi
 • gögermezlik
 • gögermeýän
 • gögermeýänine
 • gögermeýär
 • gögermeýärdi
 • gögermäge
 • gögermän
 • gögermändir
 • gögermänler
 • gögerse
 • gögerse-de
 • gögeräýse
 • gögerýän
 • gögerýändigini
 • gögerýänligini
 • gögerýänçä
 • gögerýär
 • gögerýärdi
 • gögerýärler