göýdük göý‧dük

 1. Ýaşlykda ene süýdünden mähri ganmadyk, açlyk zerarly kadaly ösmedik, boýuny-inini almadyk, bitmedik, ejiz (adam, haýwan hakynda).

  • Göýdük göwresindäki uly kellesi men-menlikden saňňyldaýardy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Ejiz gögeren, suwdan we ş. m. zatlardan horluk, mätäçlik çeken, boýuny alyp ösmedik (ösümlik hakda).

  • Keselli we göýdük ösen gozajyklardan tohum üçin pagta ýygylmaýar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göýdük - göýdügi.


Duş gelýän formalary
 • göýdügi
 • göýdügini
 • göýdügiň
 • göýdükden
 • göýdükler
 • göýdüklerden
 • göýdükleriň
 • göýdüklige
 • göýdükligi
 • göýdükligimiz
 • göýdükligimize
 • göýdükligine
 • göýdükliginiň
 • göýdükligiň
 • göýdüklik
 • göýdüklikde
 • göýdüklikden