göýä gö‧ýä

Hamala diýersiň, tüýs hamala edil, kyrk ýigit göýä hem paýlaşan ýaly meýhananyň içinde gopgun göterdiler.


Duş gelýän formalary
  • göýäni
  • göýäniň