gäwüşemek gä‧wü‧şe‧mek işlik

 1. Gäwüş gaýtaryp çeýnemek, çeýnäp, eňekleriňi hereketlendirmek, çeýnemek (düýe, goýun ýaly mal hakda).

  • Jaýyň yk tarapynda bir boz maýa gäwüşäp çöküp otyr. («Kolhoz günleri»)

  • Sygyr gapymyzda gäwüşäp durandyr. (B. Kerbabaýew, Japbaklar)

 2. Gepleşik dili Iýmek, garbanmak.

  • Ol iş gürrüňine girişmezden ozal, biraz gäwüşemegi teklip etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýeriň teýinde ýylan gäwüşese bilmek

Hemme zatdan habarly bolmak.


Duş gelýän formalary
 • gäwüşem
 • gäwüşemegi
 • gäwüşemek
 • gäwüşese
 • gäwüşese-de
 • gäwüşeýän
 • gäwüşeýär
 • gäwüşeýärdi
 • gäwüşän
 • gäwüşäp