ezilmek işlik

 1. Bir zada suw degip çyglanmak, öl bolmak.

  • Daşardaky geýim-gejimler ezildi! -- diýip zeýrendi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Bitertip ösen selçeňsakgaly ýagşyň suwundan ezilmeginden başga ýarasy palçyga hem bulaşypdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Kömek ezilip, emma şähdaçyk geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Rehimsiz gysylmak, hak-hukuksyz horlanmak.

  • Men ezilmekden gaçyp, ilimi terk edip gaýtdym. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
 • ezildi
 • ezilen
 • ezilende
 • ezilenleri
 • ezilenleriň
 • ezilenokdy
 • eziler
 • ezilip
 • ezilipdir
 • ezilipdirler
 • eziljegini
 • ezilme
 • ezilmedik
 • ezilmegi
 • ezilmeginden
 • ezilmegine
 • ezilmegini
 • ezilmeginiň
 • ezilmek
 • ezilmekden
 • ezilmeklerine
 • ezilmeklik
 • ezilmez
 • ezilmezden
 • ezilmeýän
 • ezilmiş
 • ezilse
 • ezilsem
 • ezilsin
 • ezilýän
 • ezilýänleri
 • ezilýänleriň
 • ezilýänçä
 • ezilýär
 • ezilýärdiler