ezýet at

Fiziki ýa-da ahlaky, ruhy taýdan bolan horluk, gysylmaklyk, jebir, jepa, sütem, zulum.

 • Biz onuň üçin daýhana ezýet bermeris. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýogsam, siz onuň bedenine biraz ezýet berip, onuň özüne laýykly, has agyr jezadan gutararsyňyz. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • ezýetde
 • ezýetden
 • ezýeti
 • ezýetine
 • ezýetini
 • ezýetiň
 • ezýetler
 • ezýetlerden
 • ezýetleri
 • ezýetlerinden
 • ezýetlerine
 • ezýetlerini
 • ezýetli
 • ezýetsiz