etmişli et‧miş‧li sypat

Etmişi bar bolan, etmiş eden, günäli, aýyply, günäkär.

  • Ol bir etmişli adamdyr. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Emma dilän adamyň etmişlidir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • etmişlidir
  • etmişliler
  • etmişlilik
  • etmişlini