et et at

 1. Myşsanyň ady.

 2. Nahar taýýarlamak üçin haýwan läşiniň bölekleri.

  • Bu ýerde tüwi, ýag, et, käşir näçe diýseň bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Oraz otaga girende, goýun etiniň ýakymly ysy burnuna urdy. (G. Gurbansähedow, Gar)

  • Aýsoltanyň: --Sen tüwüsini arassalaýançaň, men etini gowraýyn! -- diýesi geldi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çaýyň gapdaly bilen Igli et dogramaga oturdy. (N. Pomma, Egri eýikmez)

agaç et

Syrdam görnüşli, semiz bolmadyk.

 • Agaç et burunlagrak Ata. (N. Pomma, Goşgular)

dişde et galmak

seret diş

 • Olaryň dişlerinde et galypdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Dişinde et galypdyr. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

etden düşmek

Horlanmak, arryklamak.

etden geçip, süňke ornamak

Janyňa degmek, gaty gaharyňy getirmek.

 • Etden geçip, süňke ornan. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Juda etimden geçip, süňküme ornansoň geläýdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

eti gaçmak

Arryk düşmek, horlanmak.

etini iýmek

Igençli sözler aýtmak, agzyňa gelenini diýmek, käýinip, al-petiňden almak, azar bermek.

etiňe-ganyňa gelmek

Özüňi tutmak, fiziki taýdan oňat ýagdaýda bolmak, daýanmak.

 • Ertir gidip agşam gelýän Tulparyň şähdi açylypdyr, etiňe-ganyňa gelipdir. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

gulak etiňi iýmek (guratmak)

seret gulak


Duş gelýän formalary
 • et-de
 • etde
 • etdedir
 • etden
 • etdendir
 • etdi
 • etdigi
 • etdigim
 • etdigimiz
 • etdiginden
 • etdigine
 • etdigiň
 • etdigiňiz
 • etdik
 • etdikleri
 • etdikleriň
 • etdikmi
 • etdiler
 • etdilermi
 • etdim
 • etdimi
 • etdimikä
 • etdimmi
 • etdir
 • etdirler
 • etdiň
 • etdiňiz
 • etdiňizmi
 • etdiňmi
 • etdäki
 • ete
 • etem
 • eti
 • etidi
 • etidir
 • etim
 • etimden
 • etime
 • etimi
 • etimiz
 • etimizden
 • etimize
 • etimizi
 • etimiziň
 • etimiň
 • etin
 • etinde
 • etinden
 • etindenem
 • etindäki
 • etine
 • etinem
 • etini
 • etiniň
 • etiniňki
 • etiň
 • etiňde
 • etiňden
 • etiňe
 • etiňem
 • etiňi
 • etiňiz
 • etiňiziň
 • etiňiň
 • etler
 • etler-de
 • etlerde
 • etlerden
 • etlere
 • etlerem
 • etleri
 • etleridir
 • etlerim
 • etlerinde
 • etlerinden
 • etlerine
 • etlerini
 • etleriniň
 • etleriň
 • etli
 • etlidir
 • etlidirler
 • etlige
 • etlik
 • etlilere
 • etlileri
 • etliligi
 • etliliginiň
 • etlilik
 • etlisi
 • etmiş
 • etsiz