erteki 1

 1. Folkloristika Köplenç jadyly we fantastik wakalary beýan edýän halk döredijilik eseri, hekaýa.

  • Ol gyzlara gyzykly erteki, matallar ýa-da özüniň başyndan geçirenlerini aýdyp berýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Onuň ünsüni başga bir ýana sowmak üçin gülküli ertekiler hem aýdyp berdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 2. Hakykat bolmadyk, toslama, ýalan zat.

erteki otarmak

Hakykat bolmadyk zatlary aýtmak, özüňden çykaryp aýtmak, toslap ýalan sözlemek.

 • Sen maňa erteki otarma-da, Öwezden habar ber! («Görogly» eposy)

 • Eje jan, sen meni çaga hasap edip, maňa erteki otarýarmyň ýa başga bir aýtjak zadyň barmy? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Sen erteki otarýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

erteki 2

seret ertirki 1

 • Erteki gün hem geçdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ertekide
 • ertekiden
 • ertekidigini
 • ertekidir
 • ertekidäki
 • ertekiler
 • ertekilerde
 • ertekilerden
 • ertekilerdi
 • ertekilerdir
 • ertekilerdäki
 • ertekilere
 • ertekilerem
 • ertekileri
 • ertekileridir
 • ertekilerimi
 • ertekilerimiz
 • ertekilerinde
 • ertekilerinden
 • ertekilerindäki
 • ertekilerine
 • ertekilerini
 • ertekileriniň
 • ertekileriň
 • ertekileriňem
 • ertekileriňizde
 • ertekili
 • ertekimi
 • ertekimiz
 • ertekini
 • ertekinimi
 • ertekiniň
 • ertekisi
 • ertekisinde
 • ertekisinden
 • ertekisindäki
 • ertekisine
 • ertekisini
 • ertekisiniň
 • ertekiň
 • ertekiňe
 • ertekä